PRIVACYVERKLARING

1. Algemeen

Volleybalclub Volmar/VOLMAR VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens. Volleybalclub Volmar/VOLMAR VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Dit brengt mee dat we in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals beschreven in deze verklaring.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • De beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
Als Volleybalclub Volmar/VOLMAR VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je hier verder nog vragen over hebt kan je contact opnemen met Sofie Van Belleghem, secretariaat@volmar.be of Ingrid Vanderplas, finance@volmar.be.

2. Waarom verwerken wij je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Volleybalclub Volmar/VOLMAR VZW verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Volleybalclub Volmar (contractuele basis)
 • Om info te ontvangen in verband met activiteiten van Volleybalclub Volmar (gerechtvaardigd belang)
 • Om te kunnen aansluiten bij een erkende volleybalfederatie (contractuele basis)
 • Om subsidiëring te bekomen van de overheid en /of federatie (wettelijke verplichting)

3. Welke gegevens verwerken wij?

Wij kunnen volgende gegevens van je vragen, opslaan en verwerken:

 • Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
 • Geslacht, geboortedatum, nationaliteit
 • Foto’s voor website/facebookpagina Volmar

4. Wie verwerkt de gegevens

De gegevens worden verwerkt en beheerd door de bestuursleden van Volleybalclub Volmar/VOLMAR VZW

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor aansluiting bij een erkende federatie (Vlaamse Volleybalbond en Sporta). Met deze partijen zijn er de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en /of toegestaan is, zoals bv in kader van een politioneel/gerechtelijk onderzoek. We kunnen je persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daar schriftelijke toestemming is gegeven door ouder of wetteliijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

Volleybalclub Volmar/VOLMAR VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Volleybalclub Volmar/VOLMAR VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan het effectief lidmaatschap (inschrijving spelend lid/vrijwilliger bij aanvang nieuw seizoen).

8. Beveiliging van gegevens

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen:

 • Alle personen die namens Volleybalclub Volmar/VOLMAR VZW van je gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan en zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op onze systemen
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via hogervermelde personen kan je contact opnemen. Je kan bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens, of deel hiervan, door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat we gehoor geven aan het verzoek.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

11. Wijziging privacyverklaring

Volleybalclub Volmar/VOLMAR VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 01/05/2018.