JEUGDCHARTER VOLMAR EKEREN

 

1. Inleiding

Volmar Ekeren is een volleybalclub die altijd wel jeugdploegen had maar door de toestroom van nieuwe en jongere leden een duidelijk jeugdbeleid wil uitbouwen.

Het is de bedoeling dat de club in de toekomst kan blijven groeien vanuit de jeugd. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken op praktisch, methodologisch en pedagogisch vlak. De algemene doelstellingen van de jeugdwerking moeten daarom ook gedragen worden door de hele club.

 

2. Algemene gedragscode

Volmar verwacht dat iedereen die zich bij Volmar aansluit, spelers of niet-spelers, ouders of voogd van jeugdspelers, op de hoogte is van de gedragscode die van toepassing is bij Volmar en zich ertoe verbindt de afspraken na te leven.

Van alle leden wordt verwacht dat ze zich houden aan de geldende maatschappelijke normen gedurende clubactiviteiten. Ze tonen altijd en overal respect voor de club en houden zo het imago van de club hoog.

Volleybal is een teamsport. Alle activiteiten gebeuren dan ook in groepsverband : trainingen, wedstrijden, clubactiviteiten,…

Bij problemen worden de verantwoordelijken onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Iedereen heeft respect voor eigen materiaal, materiaal van anderen, de club en de sporthal.

Alle leden van de club gedragen zich steeds beleefd en respectvol ten opzichte van anderen.

Alle leden en sympathisanten van de club engageren zich om zich sportief te gedragen tegenover andere clubleden en tegenstrevers.

Pestgedrag en seksuele intimidatie worden niet getolereerd. Op deze manier wordt bijgedragen tot een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig en goed voelt en niet in zijn waardigheid aangetast wordt. De leden onthouden zich van elke vorm van seksueel misbruik of seksuele intimidatie.

Volmar respecteert het recht op privacy. De club onthoudt zich ervan verder in het privéleven van de leden door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel.

Rookgedrag : het is nooit toegestaan te roken in de sporthal, kleedkamers of cafetaria.

Alcohol : het nuttigen van sterk-alcoholische dranken is ongeacht de leeftijd voor alle jeugdleden verboden. Verder is er een verbod op alcoholconsumptie voor alle leden jonger dan 16 jaar. Jeugdleden ouder dan 16 jaar worden geacht een voorbeeld te stellen naar de jongere spelers.

Drugs : Bezit, gebruik en dealen van drugs is onder alle omstandigheden verboden. Indien er een lid betrapt wordt worden de bevoegde instanties op de hoogte gebracht en wordt het lid uit de club verwijderd.

Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij zich engageert om deel te nemen aan extra-sportieve activiteiten die tot doel hebben de club financieel te steunen (mosselsouper, tornooi, cafetaria,..)

Lidgeld: het lidgeld wordt door de club zo democratisch mogelijk gehouden en dient door iedereen betaald te worden. Dit lidgeld dekt niet alle kosten en daarom moet elk lid de nodige randactiviteiten steunen.

 

3. Specifieke gedragscode

 

3.1 Trainingscode

 • Alle trainingen worden door onze leden naar maximaal vermogen bijgewoond. Dit houdt in dat men op regelmatige basis aanwezig is en zich steeds ten volle inzet.

 • Trainingen starten en eindigen stipt. Daarom is iedere speler 10 min voor de start omgekleed aanwezig in de sporthal. Het intapen, verzorgen en toiletbezoek gebeuren vooraf.

 • Als een speler gekwetst is wordt de trainer op voorhand ingelicht. In samenspraak met de trainer worden aangepaste oefeningen voorzien.

 • Tijdens de trainingen toont iedereen respect voor elkaars talenten en beperkingen. De spelers moedigen elkaar steeds aan om tot een goede samenwerking te komen. Er wordt geluisterd naar de trainer.

 • Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.

 • Hygiëne is belangrijk voor jezelf, maar ook voor je ploeggenoten. Daarom is douchen verplicht na iedere training en wedstrijd.

 • Kleding : tijdens de training dragen alle spelers gepaste kledij

  • Gepast schoeisel (dat niet buiten gebruikt wordt)

  • Sportieve kledij die comfortabel zit en de bewegingsvrijheid niet beperkt

  • Uurwerken en juwelen zijn niet toegelaten, piercings worden afgeplakt

  • Elke speler is zelf verantwoordelijk om zijn tape / braces / knielappen mee te brengen

  • Verder zijn alle spelers zelf verantwoordelijk voor hun attributen

 

3.2 Wedstrijdcode

Elke speler zorgt ervoor op het afgesproken uur aanwezig te zijn op de afgesproken plaats. Bij thuiswedstrijden worden spelers verwacht 45 min voor aanvang van de wedstrijd. (Afspraken kunnen verschillen van trainer tot trainer).

De opwarming voor de wedstrijd wordt uitgevoerd volgens de afspraken binnen de ploeg (modelopwarming, individuele opwarming, geleid door kapitein...)

Elke speler is verantwoordelijk voor de kledij die door de club ter beschikking wordt gesteld. De wedstrijduitrusting wordt enkel tijdens wedstrijden (of tornooien) gebruikt.

De coach beslist wie er speelt. Deze beslissing wordt ten allen tijde gerespecteerd. Reservespelers houden zich steeds klaar om in te vallen. Ze houden zich warm en moedigen het team aan.

Op de bank en naast het terrein heerst er orde: drank, trainingsvesten, sporttassen staan naast elkaar.

Elke speler neemt zijn verantwoordelijkheid op tijdens de wedstrijd: maximale inzet, opdrachten van trainer uitvoeren, sportief teamgedrag, fairplay.

Er worden geen negatieve emotionele reacties geuit naar de scheidsrechter, tegenspelers, ploeggenoten of supporters (kwaad worden, ongenoegen laten blijken, aan het net trekken, arrogante houding, …) Er wordt niet gediscussieerd met scheidsrechter, tegenstander of publiek.

Na elke wedstrijd zal iedereen de tegenstrever en de scheidsrechter de hand drukken.

Na de wedstrijd wordt al het afval rond het terrein opgeruimd, ook dat van de tegenstander.

 

3.3 Ploegindeling en Speelgelegenheid

De jeugdwerking is opleidingsgericht. Dit wil zeggen dat het eerste streefdoel is om alle jongeren een zo goed mogelijke en complete opleiding te geven en zo het beste uit elke speler te halen. Om dit te realiseren zal de sportieve cel samen met de trainers de leden op het einde van het seizoen indelen in een groep die, voor het volgende seizoen, het best aansluit bij de mogelijkheden van de speler. Dit is niet automatisch de categorie waartoe de speler behoort op basis van zijn leeftijd.

Wat betreft het bepalen van de spelgelegenheid tijdens de wedstrijden wordt er gestreefd naar een gelijke verdeling van de spelgelegenheid. Voor de preminiemen, miniemen en kadetten is spelgelegenheid nog prioritair en zullen speelkansen vooral bepaald worden door inzet en aanwezigheid op training, attitude en spelinzet tijdens de wedstrijd. Voor de scholieren en junioren zullen naast de bovenvermelde criteria ook de technische en tactische kwaliteiten mee de spelgelegenheid bepalen. Spelers en ouders mogen steeds, op een correcte manier, uitleg vragen aan de trainer aangaande de spelgelegenheid tijdens een wedstrijd.

Sommige spelers spelen in meerdere ploegen. Trainers houden rekening met reeds gespeelde wedstrijden van de betrokken speler en nemen de nodige voorzorgen en maatregelen om overbelasting te voorkomen.

Bij bekerwedstrijden wordt er door de club gekozen voor het resultaat en wordt er in principe gekozen voor de sterkste opstelling.

 

3.4 Trainerscode

De trainer is in de eerste plaats een opvoeder en begeleider voor de spelers en hij/zij oefent een voorbeeldfunctie uit. Hij/zij wordt dan ook geacht de gedragsregels van de club te kennen en te respecteren

Elke trainer bereidt zijn training degelijk voor.

Iedere trainer/coach streeft ernaar volleybalspelers en -speelsters individueel en in ploegverband te vormen en hen de fundamentele vaardigheden van volleybal te leren toepassen in wedstrijdsituaties.

Bij de sportieve en pedagogische vorming van de spelers/speelsters wordt mentale sterkte en teamgeest vooropgesteld. Discipline is een conditio sine qua non.

Bij jeugdwedstrijden moet er niet gewonnen worden, maar opstellingen en tactiek staan wel steeds in functie van een optimale opleiding van de spelers. Bij jeugd gaat talentontwikkeling dan ook voor prestatie.

De trainer/coach is er mee verantwoordelijk voor dat de spelers de spelerscode nakomen. Hij/zij is bijgevolg bevoegd om gepaste sancties te nemen bij overtredingen van de gedragsregels.

De trainer/coach is verantwoordelijk voor het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de training. Hij/zij coördineert en helpt bij het opstellen en afbreken van het veld en controleert steeds of er geen ballen kwijt zijn.

De trainer dient in zijn functie van opvoeder een toeverlaat te zijn voor spelers/speelsters met problemen. Hij/zij moet zijn ploeg motiveren en steunen en beslissingen nemen in functie van het beste resultaat voor de ploeg.

De trainer/coach draagt de verantwoordelijkheid over de jeugdspelers. Dit betekent ook dat men geen kinderen zonder begeleiding achterlaat, dat men rekening houdt met persoonlijke opmerkingen van een jeugdspeler, enz...

Indien een training niet kan doorgaan zorgt de trainer ervoor dat elke speler (en indien nodig ook de ouders) hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.

Tijdens de training verzorgen de trainers hun houding en taal.

De trainer motiveert de spelers.

De trainer helpt mee een geschikte ploegverantwoordelijke te vinden.

De trainer kan ploegactiviteiten organiseren die een goede ploegsfeer bevorderen.

Voor gekwetste spelers voorziet de trainer een aangepast programma zodat deze spelers nuttig bezig zijn en bij de ploeg betrokken blijven.

De trainer/coach is verplicht aanwezig te zijn op de trainersvergadering. Bij afwezigheid worden de verantwoordelijken tijdig op de hoogte gebracht.

De trainer/coach van jeugdspelers is beschikbaar voor een gesprek met ouders. De gepaste momenten worden aan de ouders kenbaar gemaakt.

 

3.5 Oudercode

3.5.1 Algemeen

 

Binnen de jeugdopleiding spelen ouders een cruciale rol voor de opleiding van hun kinderen. Niet alleen fungeren zij vaak als chauffeur en wordt er op participatie gerekend van de ouders voor tal van activiteiten, maar vooral spelen ouders een grote rol omdat zij een voorbeeldfunctie hebben langs de zijlijn. Daarom wil Volmar een duidelijk beleid hebben op dit gebied.

 

Er wordt een beroep gedaan op ouders voor allerhande clubactiviteiten en bij de organisatie van thuiswedstrijden. (zaalverantwoordelijke, hulpcoach, jeugdscheidsrechter, markeerder, …)

Volgende afspraken zijn daarbij belangrijk:

 • Zorg dat je kind tijdig aanwezig is en zijn/haar uitrusting volledig en in orde is.

 • Toon belangstelling voor de sport en de club en ga regelmatig kijken en supporteren.

 • Vraag je kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te beleven aan hetgeen hij doet.

 • Zie sport niet als een handige/nuttige vorm van kinderopvang.

 • Jaag (fok) je kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders, maar stimuleer het kind om al zijn talenten te ontwikkelen.

 • Stimuleer het kind zich aan afspraken van de club of ploeg te houden en om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.

3.5.2 Ouders als voorbeeldsupporters

 

Tijdens wedstrijden gelden volgende afspraken:

 • Gebruik geen agressieve of schunnige taal naast het terrein.

 • Applaudisseer voor knap spel van zowel eigen ploeg, als van de tegenstrever.

 • Moedig je kind aan en bekritiseer zijn fouten niet.

 • Respecteer steeds de beslissingen van de coach en scheidsrechters.

 • Als ouder moedig je aan, de instructies worden gegeven door de trainer/coach

 • Als je niet akkoord bent met bepaalde zaken ivm het spelen, praat er over met de trainer/coach, liefst na een afspraak.

 • Leer je kind respect opbrengen voor de prestaties van de tegenstander.

 • Kijk niet alleen naar de score/uitslag, maar naar de geleverde inspanningen, benader steeds positief!

 • Overloop na een wedstrijd met je kind wat goed en minder goed liep en wat hieruit kan geleerd worden.

 

3.6 Begeleiderscode

De club doet niet alleen een beroep op trainers en bestuur, maar ook op tal van andere begeleiders en verantwoordelijken . Al deze mensen worden geacht op de hoogte te zijn van de gedragsregels en deze na te leven. Verder moeten zij de ploegen ondersteunen en aanmoedigen om hetzelfde te doen. Ze hebben dus een voorbeeldfunctie, waardoor ze zich gepast dienen te gedragen voor, tijdens en na een wedstrijd. Ze dienen er ook voor te zorgen dat de verplaatsingen naar de uitwedstrijden op een veilige manier verlopen.

 

3.7 Scheidsrechterscode

Vanaf de leeftijd van 16 jaar wordt aan de jongeren gevraagd om de cursus jeugdscheidsrechter te gaan volgen. Dit enerzijds om de volleybalreglementen beter te leren kennen, maar zeker ook om te ervaren hoe moeilijk het is als scheidsrechter om feilloos beslissingen te nemen. Scheidsrechters die wedstrijden leiden doen dit steeds op een correcte manier, volledig onpartijdig. Bij interesse kan achteraf gekozen worden om door te groeien naar effectief scheidsrechter.

 

3.8 Extra engagement voor scholieren

Vanaf de leeftijd van 16 jaar (tweedejaars scholieren) verwacht de club een extra engagement van de spelers. Er wordt hen uitdrukkelijk gevraagd een extra taak op zich te nemen, los van het eigen ploeggebeuren.

De scholieren zullen worden ingeschakeld in:

 

 • Training geven aan beginnende volleyballers als trainer-helper of assistent-trainer onder de supervisie van een hoofdtrainer.

 • Volgen van de cursus jeugdscheidsrechter en op regelmatige basis wedstrijden van jeugdploegen fluiten.

 • Het volgen van een cursus aspirant-initiator

 • Andere taken, los van het sportieve, zoals meewerken binnen de werkgroepen communicatie, administratie, evenementen, markeren van wedstrijden, sponsoring, …

 

3.9 Bestuurscode

Als clubbestuur nemen we de uitdaging aan om de club verder te ontwikkelen, de club financieel gezond te houden en er voor te zorgen dat te allen tijde de nodige middelen ter beschikking zijn, voor training en wedstrijd. Leden, ouders, supporters en ook tegenstrevers die uitkomen tegen onze ploegen, kunnen met om het even welke klacht steeds terecht bij het bestuur. Wij trachten steeds tot een oplossing te komen, ongeacht het probleem.

 

4. Naleving van de gedragscodes

Voor een goede club- en ploegwerking is het belangrijk dat bovenstaande gedragscodes nagekomen worden.

Bij niet naleving van de regels/afspraken kan de clubleiding overgaan tot het nemen van sancties. Dit kan, afhankelijk van de ernst van de feiten, gaan om

  een mondelinge verwittiging;

 • een mededeling aan de ouders of voogd;

 • het verbod tot het bijwonen van een of meerdere trainingen en/of wedstrijden;

 • uitsluiting uit de club.

Mogelijke geschillen worden bij voorkeur met de voorzitter besproken. Ook andere bestuursleden kunnen steeds aangesproken worden