Vertrouwenspersoon.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon buigt zich over psychosociaal welzijn op de sportvloer. D.w.z. dat sporters/coaches/trainers die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van psychosociale risico’s op de sportvloer terechtkunnen bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Wanneer kan ik bij een vertrouwenspersoon terecht?

De wetgever definieert een psychosociaal risico als de kans dat één of meerdere sporters psychische schade ondervinden, eventueel met lichamelijke schade, door blootstelling aan elementen die te maken hebben met organisatie, inhoud, voorwaarden, omstandigheden en/of sportrelaties. Er moet een objectief gevaar zijn en de sportvereniging moet een impact hebben op dat risico. Voorbeelden van psychosociale risico’s:

 • je ervaart spanningen in de relatie met de trainer/coach of een andere speler/spelers binnen de club
 • er heerst een slechte sfeer binnen je team
 • het is voor jou niet duidelijk wat je opdrachten zijn binnen het team
 • procedures worden niet voor iedereen op dezelfde manier toegepast
 • je wordt ongewenst benaderd door een trainer/coach of een andere speler binnen de club
 • je voelt je het slachtoffer van pesterijen
 • je wordt fysiek of psychisch aangevallen door een trainer/coach of een andere speler van de club

Wat doe je in zo’n situatie?

""

Bespreek rechtstreeks met de betrokkenen

Tracht als speler/trainer/coach eerst zelf de gewone weg te volgen. Belangrijk is dat je durft te erkennen dat je je niet goed voelt met de huidige situatie. Heb je het moeilijk met de opdrachten die je krijgt, met de omstandigheden waarin je sport, kaart het aan. Loopt het moeilijk in de relatie met de andere sporters/coach/trainer, bespreek het rechtstreeks en open met hen. Ook wanneer je je slachtoffer voelt van grensoverschrijdend gedrag: stel je eigen grenzen, durf nee te zeggen, maak moeilijkheden bespreekbaar.

Probeer dit in eerste instantie te bespreken met de betrokken persoon

Misschien is hij of zij zich niet bewust van de gevolgen van zijn of haar gedrag of jouw situatie. Ook je coach/trainer kan je hierbij helpen. De coaches/trainers zijn in principe het meest geschikt om samen met jou naar een oplossing te zoeken. Biedt dit voor jou geen oplossing, dan kan je de vertrouwenspersoon aanspreken, mailen, bellen, …

Belang van een positieve feedback-cultuur in het team

Ook de houding van andere sporters kan de sfeer mee beïnvloeden. Heb aandacht voor hoe het met je medespelers gaat, spreek hen aan als je ziet dat hij/zij het moeilijk heeft. Geef actief opbouwende feedback op gedrag, Je hebt als medespeler ook een signaalfunctie: informeer je coach/trainer tijdig wanneer je situaties opmerkt die het welzijn in het gedrang brengen.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

De vertrouwenspersoon is een niet-betrokken/onafhankelijke derde die je kan aanspreken om in alle discretie je probleem te bespreken.

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal, kan advies of tips geven vanuit zijn/haar ervaring en zoekt samen met jou naar een oplossing voor het probleem. Mogelijk kan je na één of meer gesprekken met de vertrouwenspersoon verder zelfstandig het probleem aanpakken. Indien niet, dan kan de vertrouwenspersoon met jouw akkoord een gesprek aangaan met wie betrokken is in de probleemsituatie. Er kan ook afgesproken worden om contact op te nemen met andere, relevante personen bij de club. In vele gevallen zal dat de trainer/coach zijn, maar het kunnen ook de bestuursleden, sportieve cel, of iemand anders zijn.

De vertrouwenspersoon is gebonden aan beroepsgeheim, ook tegenover de sportclub, coaches/trainers, sportieve cel, algemeen bestuur en onderneemt enkel actie met jouw uitdrukkelijk akkoord.

Wat is het mandaat van een vertrouwenspersoon (VP)?

 • De VP heeft een objectieve en onpartijdige houding. Hij/zij is geen advocaat die één persoon gaan verdedigen. Op elk moment wordt het welzijn van iedereen vooropgesteld.
 • De VP werkt toekomstgericht. Hij/zij zoekt met jou naar een manier om tot een verbeterde situatie te komen.
 • De rol van de VP is erop gericht om jou te ondersteunen om een oplossing te vinden en eventueel in dialoog te brengen met de andere partij en/of personen. Hij/zij heeft echter niet de verantwoordelijkheid om een oplossing te vinden, noch de opdracht/mandaat om een oplossing op te leggen.
 • De VP kan geen oordeel vellen over het functioneren van de sporter, trainers of coaches. In geval van een negatieve evaluatie is het niet aan de VP om te oordelen of deze evaluatie al dan niet terecht is.

Wie is de vertrouwenspersoon van VOLMAR

Elke De Saeger
Mama van Lucca (MU17B) en Nina (MU13A)
0496/55.61.60
vertrouwenspersoon@volmar.be